วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว


นางสาวภัทรชลาพร  พระแก้ว
ค.บ.4 การประถมศึกษา
รห้ส  534188027
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ชื่อเล่น  แป้ง
เกิดวันที่  11  มีนาคม  พ.ศ. 2534
อายุ 22 ปี

Loading...